Danh sách bài báo Khoa học

STT BÀI BÁO NĂM
1 Hỗ trợ công tác kế toán hàng tồn kho cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua công cụ Microsoft Excel  (Mã số: B2013-345)
Tác giả:  Trần Lương Nguyệt, Vũ Thu Hà
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số 12(73).2013 Quyển 2.Trang 75-80.Năm 2013
2013
2 Bài giảng điện tử – Công cụ hỗ trợ giảng dạy cần thiết trong trường đại học  (Mã số: B2013-346)
Tác giả:  Vũ Thu Hà
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số 12(73).2013 Quyển 2.Trang 27-32.Năm 2013
2013
3 Một số giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tại các công ty xây lắp

Tác giả: Nguyễn Linh Giang.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Sô 12 (73). 2013 Quyển 2. Trang 14 – 20.

2013
4 Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Tác giả: Nguyễn Linh Giang, Lê Hà Như Thảo.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Sô 12 (73). 2013 Quyển 2. Trang 103 -110.

2013
5 Service quality dimensions and Customer satisfaction of Internet Banking service in Vietnam
Tác giả: Lâm Thiếu Linh; Ying-Yueh Su
2014 Conference on International Trade and Business Admistration (ITBA2014)
2014
6 Thương mại điện tử và thái độ người tiêu dùng Đà Nẵng
Tác giả: Đặng Thị Thanh Minh, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số 12(73).2013 Quyển 2. Trang 47-51
2013
7 VẬN DỤNG MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN TRONG ĐO LƯỜNG RỦI RO HỆ THỐNG CỔ PHIẾU NGÀNH DƯỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số 12(73).2013 Quyển 2. Trang 38-43
2013
8 Kế toán quản trị môi trường và vận dụng ở Việt Nam
Tác giả: Trần Thị Mỹ Châu, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số 12 (73).2013 Quyển 2. Trang 7 – 13
2013
9 NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VIỆT NAM 
Tác giả: Huỳnh Thị Kim Hà, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số 12 (73).2013 Quyển 2. Trang 21 – 26
2013
10 TÌM HIỂU VẤN ĐỀ CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH KHI THỰC HIỆN IFRS Ở ANH VÀ Ở Ý
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Mai, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số 12 (73).2013 Quyển 2. Trang 43 – 46
2013
11 NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Tác giả: Huỳnh Thị Kim Hà, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số 09 (58).2013 Quyển 3. Trang 53 – 56
2012
12 NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA TRẦN LÃI SUẤT ĐẾN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VIỆT NAM
Tác giả: Huỳnh Thị Kim Hà, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số 09 (58).2013 Quyển 3. Trang 27 – 32
2012
13 SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG CỤ EXCEL TRONG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRẢ GÓP
Tác giả:Trần Lương Nguyệt, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số 09 (58) Quyển 3. Trang 89-93
2012
Updated: 22/07/2016 — 5:54 chiều

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2016 - Khoa HTTTKT CIT