Hội đồng Đảm bảo CL

Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế được thành lập theo quyết định số 44/QĐ-CĐCNTT ngày 20 tháng 2 năm 2013 với nhiệm vụ triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Khoa theo chỉ đạo của Hội đồng đảm bảo chất lượng Trường CĐ Công nghệ thông tin và kế hoạch đảm bảo chất lượng của nhà trường.

Danh sách thành viên hội đồng theo quyết định số …./… ngày … tháng … năm … về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách thành viên Hội đồng Đảm bảo chất lượng Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế như sau:

STT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 ThS. Trần Thị Mỹ Châu Trưởng khoa HTTTKT Chủ tịch
2 ThS. Huỳnh Thị Kim Hà Phó trưởng khoa HTTTKT Phó chủ tịch
3 CN. Trương Hoàng Tú Nhi GV khoa HTTTKT Thư ký
4 ThS. Vũ Thu Hà Phó trưởng khoa HTTTKT kiêm Trưởng Bộ môn TMĐT Ủy viên
5 ThS. Nguyễn Linh Giang Trưởng BM KT-TH Ủy viên
6 CN. Đặng Thị Thanh Minh Phó bí thư LCĐ Khoa HTTTKT- GV khoa HTTTKT Ủy viên

 

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục Trường CĐ Công nghệ Thông tin, trong các năm học qua, Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế đã triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, như:

  • Thống kê điểm các học phần do giảng viên của khoa giảng dạy qua các học kỳ. Phân tích kết quả thống kê để tìm ra nguyên nhân và tìm ra hướng khắc phục.
  • Khảo sát ý kiến phản hồi của người học đối với một số học phần do giảng viên của khoa giảng dạy.
  • Dự giờ và đánh giá giờ giảng của các giảng viên trong khoa
  • Chỉ đạo triển khai xây dựng ngân hàng đề thi các học phần do khoa quản lý.
  • Chỉ đạo các bộ môn tổ chức các buổi seminar về chuyên môn học thuật
  • Tổ chức buổi seminar cho sinh viên về “Đổi mới phương pháp học tập” và “Hình thành và phát triển kỹ năng mềm”
  • Chỉ đạo các bộ môn kiểm tra hồ sơ giảng dạy của giảng viên: lịch trình, bài giảng …

Với sự tích cực của Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, hoạt động dạy và học của giảng viên và sinh viên trong Khoa ngày càng ổn định, đi vào nề nếp, chất lượng giảng dạy và học tập từng bước được nâng cao, đáp ứng mục tiêu do nhà trường và khoa đề ra, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố và cả nước.

 

 

 

 

Updated: 07/05/2016 — 1:04 chiều

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2016 - Khoa HTTTKT CIT