Thông báo

PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH NGÀNH KẾ TOÁN – TIN HỌC KHÓA 15

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn Báo cáo thực tập Chuyên ngành Kế toán – Tin học Khóa 15. Sinh viên lưu ý: thực tập tại các đơn vị, đồng thời trực tiếp liên hệ với giảng viên hướng dẫn để triển khai làm Báo cáo thực tập.

Thông báo thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 14- và Danh sách hội đồng

-Danh sách hội đồng 1 – Kế toán tin học xem tại đây – Danh sách hội đồng 2- Kế toán tin học Xem tại đây – Danh sách hội đồng 3 – Kế toán tin học Xem tại đây – Danh sách hội đồng 1 – Lớp EBM Xem tại đây – Danh sách hội đồng 2 – Lớp EBM Xem tại đây […]

© 2016 - Khoa HTTTKT CIT