Thông báo

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVHD BÁO CÁO THỰC TẬP KHÓA 15 (LỚP 15EM VÀ 15B)

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn Báo cáo thực tập Khóa 15 – Các chuyên ngành thuộc Bộ môn Thương mại điện tử (Lớp 15EM và 15B) . Sinh viên lưu ý: thực tập tại các đơn vị, đồng thời trực tiếp liên hệ với giảng viên hướng dẫn để triển khai làm Báo cáo thực […]

PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH NGÀNH KẾ TOÁN – TIN HỌC KHÓA 15

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn Báo cáo thực tập Chuyên ngành Kế toán – Tin học Khóa 15. Sinh viên lưu ý: thực tập tại các đơn vị, đồng thời trực tiếp liên hệ với giảng viên hướng dẫn để triển khai làm Báo cáo thực tập.

© 2016 - Khoa HTTTKT CIT